2019: Natřeno na růžovo. Idyla, idylično a ideál v literatuře

Studentská literárněvědná konference

datum: 25. a 26. dubna 2019
místo: zasedací místnost Sdružení moravských pracovišť AV ČR, Čechyňská 19, Brno

Směřování k ideálu a hledání dokonalosti představuje jeden z principů umělecké tvorby už od antických dob a v literatuře, stejně jako v jiných uměleckých oblastech, se opakovaně navrací. V různých epochách se autoři snažili najít a zobrazit ztracený ráj, bezchybný utopistický stát, popsat to nejlepší uspořádání společnosti nebo dosáhnout ideální formy. Nejeden umělecký manifest ohlašoval ambici vytvářet čisté umění, vymezit vyjadřovací prostředky a témata, která jsou pro něj vhodná, prostě ustavit vzor hodný následování. V české literatuře, stejně jako i v dalších literaturách středoevropského kulturního prostoru, hrály idylické prvky od počátků předmoderní doby důležitou roli. Idyla zde nepředstavovala pouze literární žánr, ale také obecnější rámec vztahování se ke světu, který sehrával podstatnou roli při budování vlastní národní identity a formulování vizí dalšího směřování celého společenství. Kromě toho však umění a literatura také poskytovaly symbolický útěšný prostor, do něhož bylo možné uchýlit se v těžkých časech. Jak se tedy ony idylické motivy proměňovaly a manifestovaly v různých dobách i v závislosti na historických a společenských okolnostech? Kolik toho mají společného vlastenecké romány devatenáctého století a budovatelské prózy socialistického realismu nebo vědeckofantastické utopie? Existuje nějaký vztah mezi idylickými prvky a estetickou hodnotou díla? Jsou texty pracující s idyličnem a (z)idealizováním a priori méně umělecky hodnotné? A v jakém vzájemném poměru jsou ideál, idylično a ideologie, objevují-li se v literatuře?

Pro osmnáctý ročník Studentské literárněvědné konference, který se tentokrát soustředí právě na různé aspekty idylična a jeho reprezentace v literatuře a umění, navrhujeme tyto tematické okruhy:

1. "Ideál" a "ideální" v uměleckých manifestech a teoretických koncepcích
2. Žánr idyly, jeho podoby, proměny a genealogické souvislosti
3. Idylické motivy, idylično a idealizování jako princip v literatuře a umění
4. Vztah ideálu, idylična a ideologie

Studenti konzultují svou účast a podobu svého referátu s vyučujícími na své katedře, s vedoucím své práce či školitelem. Každou katedru mohou reprezentovat maximálně tři účastníci. V případě menšího nebo naopak většího počtu zájemců lze toto kritérium modifikovat.  
Jednací jazyky: čeština a slovenština, případně angličtina, němčina či francouzština (k jinojazyčnému vystoupení je zároveň třeba připravit v češtině alespoň osnovu). 
Referát: na každý příspěvek bude v programu konference vyhrazeno 20 minut (v psané podobě text o délce 7 normostran - 12 600 znaků).
Jednací jazyky: čeština a slovenština, případně angličtina, němčina či francouzština (k jinojazyčnému vystoupení je zároveň třeba připravit v češtině alespoň osnovu). 

Naskenované přihlášky s doporučením (a zároveň jejich textovou verzi ve Wordu) zasílejte do 15. března 2019 na adresu svobodova@ucl.cas.cz, popřípadě písemně na adresu Mgr. Michal Fránek, Ph.D. nebo Mgr. Aleš Merenus, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, Květná 8, 603 00 Brno.
Přihláška je volně ke stažení na těchto stránkách - samostatný odkaz v rámci záložky s aktuálním ročníkem. Stejně tak se studenti případně mohou obrátit na své vyučující, kteří by formulář v elektronické podobě měli mít k dispozici také nebo přímo na organizátory konference na výše uvedené e-mailové adrese.
O přijetí či nepřijetí přihlášky budou uchazeči informováni do konce března nebo začátku dubna 2019.

Stránka SLK na facebooku

Přihláška ke stažení