English version in PDF

Studentskou literárněvědnou konferenci pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s fakultami různých univerzit od roku 2002. Jejím záměrem je iniciovat a podpořit především vědeckou činnost začínajících literárních vědců, domácích i zahraničních, a pokud možno zapojit do diskuse co nejvíce zástupců dalších humanitních a na kulturu orientovaných oborů. Témata konferencí jsou proto volena tak, aby soustředila pozornost účastníků ke společnému problému a současně poskytovala prostor i pro příspěvky zaměřené interdisciplinárně.

Konference je určena zejména pregraduálním studentům, vítáni jsou však i doktorandi a jako diskutéři a porotci také pedagogové vysokých škol, členové akademické a vědecké obce i další reprezentanti humanitních disciplín. Nejinspirativnějšímu příspěvku uděluje odborná porota složená z vysokoškolských pedagogů a vědeckých pracovníků ÚČL Cenu Vladimíra Macury, která je připomínkou badatelského přínosu tohoto významného literárního historika, sémiotika, spisovatele a překladatele.

Vybrané konferenční příspěvky mohou být po domluvě s autory následně publikovány. Doposud vycházely v časopisech Česká literatura, Tvar, Zrcadlení nebo Host. Do roku 2011 také vznikal sborník příspěvků, nejprve publikovaný knižně s finanční podporou Pedagogické fakulty UK a poté v elektronické podobě uveřejňované na těchto stránkách. V roce 2009 byl díky podpoře ÚČL vydán reprezentativní výběr 34 referátů z dosavadních osmi ročníků nazvaný v duchu inspirátora hlavní konferenční ceny V Macurových botách.

Jednacími jazyky jsou primárně čeština a slovenština, dále angličtina, popřípadě němčina a francouzština.