Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

Ústav pro českou literaturu AV ČR se výzkumu čtenářů a čtení v České republice věnuje od roku 2007. Hlavním řešitelem tohoto dlouhodobého vědeckého projektu je Jiří Trávníček. Výzkum probíhá ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

 

Kvantitativní linie výzkumu

Je založena na pravidelném statistickém šetření čtenářů a čtení v České republice. Šetření se realizuje na reprezentativním vzorku 1 500 respondentů, obyvatel České republiky starších 15 let.  Tyto výzkumy se v první fázi projektu uskutečňovaly v tříletých intervalech (2007, 2010, 2013), a to tak, že asi 80 % dotazníku zůstávalo stejných (kvůli srovnání), 20 % se zaměřilo na jednu specifickou oblast: 2007 – knihovny, 2010 – beletrie, 2013 – knižní trh. Čtvrtý výzkum proběhne v roce 2018. Monografické výstupy následují vždy rok po jejich uskutečnění. K těmto monografiím se přidružují i dílčí výstupy z výzkumů v podobě časopiseckých článků a webové prezentace.

 

Kvalitativní linie výzkumu

V roce 2009 byl započat terénní sběr na poli tzv. čtenářských životopisů – nahrávání narátorů. Tento sběr byl ukončen v roce 2015. V roce 2017 vyšla monografie Česká čtenářská republika. Generace, fenomény, životopisy, která čerpala z této terénní práce, ale zároveň propojila obě větve. Nahrávání narátorů probíhalo dvěma směry: jednak se nahrávaly a přepisovaly anonymní čtenářské biografie obyvatel ČR různého regionu, povolání, věku atd. (finální korpus jich čítá 138), jednak se nahrávaly a přepisovaly neanonymní čtenářské biografie osobností z oblasti literatury a knižní kultury (spisovatelé, nakladatelé, knihovníci, literární vědci, knihkupci ad.). Sběr druhé části byl ukončen v roce 2012 a jeho výsledek byl publikován knižně pod titulem Knihy a jejich lidé. Čtenářské životopisy (2013).

Reading life-stories (prezentace, pdf)

Čtenářské životopisy (korpus všech přepsaných textů)

 

Publikované výstupy

Prezentace výsledků statistického šetření v roce 2018

Prezentace výsledků statistického šetření z roku 2013 (CZ, EN)

 

Česká čtenářská republika TrávníčekJiří Trávníček: Česká čtenářská republika. Generace, fenomény, životopisy (Host, Praha 2017)

Kniha o současné české čtenářské kultuře vychází z anonymních čtenářských životopisů, které se nahrávaly v letech 2009—2015. Tyto výpovědi (celkem jich je 138) slouží jako základ pro trojí pohled na naše čtenářství. Úhel generační portrétuje čtyři generace (rozhlasovou, televizní, počítačovou a internetovou), konkrétně to, čím musely projít a jaké jsou jejich dominanty. Druhá perspektiva (fenomény) se zabývá tematickými průsečíky, tedy tím, co z jednotlivých čtenářských životopisů vyplynulo — například Babička, detektivka, film a kniha, odpadlictví, povinná četba, Švejk, tipaři, zákazy a další. Třetí úhel (životopisy) přináší devět životních čtenářských příběhů, které jsou něčím typické a zároveň něčím podnětné, to vše s malou interpretační nápovědou.

 
 
 
 
 
 
 

Reading BohemiaJiří Trávníček: Reading Bohemia. Readership in the Czech Republic at the beginning of the 21th century (Akropolis, Praha 2015)

V nakladatelství Akropolis – Filip Tomáš vydal ÚČL pro mezinárodní odbornou komunitu zabývající se výzkumem čtení a čtenářů krátkou anglickou monografii, shrnující výsledky tří prvních reprezentativních statistických šetření čtenářů a čtení v České republice, provedených v letech 2007, 2010 a 2013. Jde o vůbec první komplexní zprávu o současné české čtenářské kultuře, určenou literárním vědcům, knihovníkům, sociologům a pedagogům v zahraničí. Kniha přibližuje českou čtenářskou kulturu na pozadí relevantních informací o České republice jako takové (demografie, kultura, školství, hospodářství). Hlavní část knihy se zaměřuje na samo čtení a široké spektrum specifických aktivit, které s ním souvisejí: čtení digitálních materiálů, návštěvnost veřejných knihoven, získávání a nakupování knih a mediální chování obyvatelstva vůbec. Všechna statistická data jsou zařazena do patřičného kontextu a interpretována s přihlédnutím ke kvalitativním zjištěním. Další z kapitol nabízí porovnání české čtenářské kultury se situací v jiných zemích světa.

 

 

 

 

Travnicek Preknizkovano

Jiří Trávníček: Překnížkováno. Co čteme a kupujeme (2013) (Host, Brno 2014)

Kniha se zabývá těmito i dalšími otázkami, přičemž vychází z výsledků třetího statistického výzkumu čtenářů a čtení v České republice, který organizovala v roce 2013 Národní knihovna spolu s Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Hlavním tématem výzkumu je knižní trh – kolik knih kupujeme, kolik peněz za ně vydáváme, podle čeho si je vybíráme, proč je nekupujeme, které instituce z knižní branže známe. V knize dochází i na čtení, čtení digitální, veřejné knihovny, naše oblíbené knihy a mnohé další. Čtení toho na nás ví hodně; víc, než si myslíme.

 

 

 

 

 

 

Trávníček Knihy a jejich lidé

Jiří Trávníček: Knihy a jejich lidé. Čtenářské životopisy (Host, Brno 2013)

První svazek čtenářských biografií obsahuje třiatřiceti čtenářských životopisů lidí, kteří se sice nenacházejí v centru mediální pozornosti, ale o to více se podílejí na utváření knižní kultury v naší zemi. Jsou mezi nimi spisovatelé (S. Monyová, J. H. Krchovský, A. Bajaja), nakladatelé (F. Tomáš, J. Říha), překladatelé (H. Stachová, J. Pelán), editoři (M. Machovec, M. Jareš), knihkupci (P. Bouda, J. Kanzelsberger), ale i propagátoři knih a čtení (E. Katrušáková, J. Císař), literární kritici a vědci (P. Voit, J. Med), knihovníci (L. Kurka, T. Řehák) atd.

 

 

 

 

 

Čtenáři a internautiJiří Trávníček: Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010) (Host-Národní knihovna, Brno 2011) 

Kniha přináší výsledky druhého reprezentativního výzkumu čtenářů a čtení v České republice. Data ukazují, jak je české čtenářstvo rozloženo, tj. kdo jsou jeho tahouni a kdo ho naopak táhne dolů, kde se nacházejí bariéry a kde má česká čtenářská kultura své silné stránky. Dále je zde čtení nahlíženo v kontextu jiných aktivit — mediálních, pracovních i volnočasových. Specifickým tématem druhého výzkumu je čtení beletrie a čtení v digitálním prostředí.  

 

 

 

 

 

 

Česká čtenářská krajina ze statistického pohledu. Nad výzkumem čtenářů a čtení v roce 2010, Host 27, 2011, č. 1

Nad druhým reprezentativním výzkumem čtenářů a čtení v ČR, Čtenář 63, 2011, č. 3. 

Jak čteme (2). Čtenáři a čtení v ČR (2010), Grand Biblio 5, 2011, č. 1.

 

Prezentace výsledků statistického šetření z roku 2010

 

Jiří Trávníček: Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (Brno 2008)

Jiří Trávníček: Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (Host, Brno 2008)

Autor se nejdříve zabývá fenoménem čtení (knih) a poté se snaží jednotlivá data z průzkumu uspořádat do několika oblastí: kniha (čtení, nakupování, půjčování, domácí knihovny), dále čas (volný a pracovní, čtení  a jiná média) a nakonec  hodnoty, s nimiž knihy spojujeme (preference, vlivy, postoje, návyky, důvody). V závěru jsou výsledky průzkumu  konfrontovány s tradovanými předsudky, které o čtení knih, zejména v současné době, panují.

 

 

 

 

 

 

Čtenáři a čtení v České republice (2007), samostatná příloha čas. Host 24, 2008, č. 2.

Reprezentativní průzkum čtenářů a čtení v České republice, Čtenář 60, 2008, č. 1.

Několik česko-německých srovnání, in Čtenářství, jeho význam a podpora (Praha 2008)

Prezentace výsledků statistického šetření z roku 2007 

 

Ohlasy v médiích

http://www.denik.cz/z_domova/cesi-jsou-velci-ctenari-knihy-ale-n20100929.html

http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/cesi-prectou-nejmene-jednu-knihu-rocne-maji-radi-viewegha.html

http://www.radio.cz/cz/clanek/132156

http://www.metro.cz/domov/3442-cesi-ctou-ale-knih-kupuji-mnohem-mene-nez-driv

http://www.ct24.cz/kultura/102763-co-cech-to-ctenar/video/1/

http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2156221&drm=

http://www.denik.cz/z_domova/cesko-zeme-kde-lide-knihy-stale-hltaji20101107.html

http://www.rozhlas.cz/zpravy/literatura/_zprava/940273

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/134521-cesi-ctou-mene-ale-prece/

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2480858

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2449447

http://www.czechlit.cz/rozhovory/jsme-velmi-silni-ve-zvyku-mit-doma-knihy-/

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/259628-knizni-tipy-ctenarske-zivotopisy-a-telo-slovem/

Nechme děti číst Pratchetta pod lavicí  (rozhovor Jiřího Trávníčka s Petrem Zídkem, Lidové noviny 1. 10. 2011, příloha Orientace, s. 27).

 

recenze knihy Čteme?:

Ondřej Hausenblas, In: Česká literatura 57, 2009, č. 4.

Pavel Šidák, In: Rukopis, 4, 2009, č. 6.

Vlasta Řeřichová, In: Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej

univerzity, roč. 15, s. 316-318, 2009.

 

recenze knihy Čtenáři a internauti:

Petr Zídek, In: Lidové noviny 17. 9. 2011, příloha Orientace, s. 23.

Milan Šilhan, In: Knižní novinky 7.11.2011, s. 34.

Jan Lukavec, In: iLiteratura.cz 1. 12. 2011.

Pavel Kotrla, In: Týdeník Rozhlas, 20. 12. 2011, č. 52, s. 20.

 

recenze knihy Knihy a jejich lidé. Čtenářské životopisy:

Jiří Peňás, In: Lidové noviny 29. 1. 2014.

 

recenze knihy Překnížkováno:

Klára Kubíčková: Na trhu je překnížkováno a my nevíme, co koupit, říká studie, In: Mladá fronta Dnes 26, č. 3, 5. 1. 2015, s. A10.

Petr Nagy: Potřetí na cestě do hlubin čtenářovy duše, Čtenář 67, č. 3, 2015, s. 3-4.

Jan Lukavec, Iliteratura.cz, 24. 1. 2015

Milan Šilhan, Knižní novinky, 6/2015

 

Spolupracujeme:

Národní knihovna    Biblioteka Narodowa

Pro novináře: