Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

READ IT (Reading Europe Advanced Data Investigation Tool, 2018–2020)

Koordinátorka projektu: prof. dr. Brigitte Ouvry-Vial, Université du Maine, Francie

Spoluřešitelé za ÚČL: Mag. Dr. Michael Wögerbauer (PI, WP4 leader), Mgr. Tomáš Suk (manažer projektu), Anežka Kuzmičková, Ph.D. (Stockholm University), Roar Lishaugen, Ph.D. (Oslo University), Claire Madl, Ph.D. (CEFRES Praha), Mgr. Petr Píša, Ph.D., Damiano Rebecchini, Ph.D. (Univ. of Milano), prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.

Projekt READ IT je financován Joint Program Initiative (JPI) on Cultural Heritage and global change (http://www.jpi-culturalheritage.eu), která je spolufinancována z prostředků programu H2020. READ IT je částí programu Digital Heritage.

Projekt READ IT se zaměřuje na vývoj digitálního prostředí, které bude shromažďovat, popisovat, sdílet a popularizovat rozptýlené doklady o čtenářské aktivitě v Evropě od 18. do 21. století. Nebude se omezovat jen na vybrané společensko-kulturní vrstvy či žánry a umožní pohled na historii „zespodu“, od jednotlivého čtenáře k výzkumu čtení a čtenářských praktik. Zároveň přispěje k šíření povědomí o dopadu čtení na život jedince i společnosti.

NEP4DISSENT – New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent

Koordinátor projektu: Dr. Maciej Maryl, Instytut Badań Literackich PAN (Varšava)

Spoluřešitelé za ÚČL: Mgr. Jan Matonoha, Ph.D., PhDr. Eduard Burget, Ph.D., Mgr. Petra Loučová

Projekt byl podpořen v evropském programu mezinárodní spolupráce a výzkumu COST a účastní se ho vědci ze 33 zemí. Jeho cílem je iniciovat novou přelomovou etapu výzkumu kulturního disentu v bývalých socialistických zemích v letech 1948–1989 a vytvořit platformu pro jeho nadnárodní a multidisciplinární výzkum včetně důrazu na inovativní a efektivní šíření výsledků tohoto bádání a spolupráci s dalšími relevantními odborníky a zástupci z praxe (archiváři, kurátoři, vzdělávací instituce). Více zde:  http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16213.

 

Ze starších projektů 

READ – Reading in the Age of the Digital (2014–2016)

Koordinátorka projektu: prof. Brigitte Ouvry-Vial, Ph. D., Université du Maine, Le Mans, Francie

Spoluřešitelé za ÚČL: Claire Madl, Ph.D., Mgr. Petr Píša, prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A., Mag. Dr. Michael Wögerbauer

Projekt je financován francouzskou ANR (Agence Nationale de la Recherche) v rámci programu START a koordinován Université du Maine, Le Mans, Francie. Účastní se ho akademické týmy z 15 států (celkem 50 badatelů). Cílem projektu je vytvoření badatelské sítě a příprava projektu EU-READ (European Reader Experience Database), který by na materiálu historické databáze čtenářských zážitků (podle vzoru Reader Experience Database, zde), vybudované v rámci tohoto projektu, zkoumal historické praktiky čtení v Evropě. Grantová přihláška do projektu JPI-CH byla úspěšna – viz projekt READ IT.

E-READ – Evolution of Reading in the Age of Digitisation (COST action IS1404, 2014–2018)

Koordinátorka projektu: Dr. Anne Mangen, Stavanger University, Norsko

Spoluřešitel za ÚČL: prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.

Projekt je financován z mezivládního evropského programu COST (IS1404) a koordinován University of Stavanger v Norsku. Účastní se ho týmy z 21 zemí EU. ÚČL je zastoupen Jiřím Trávníčkem, který také reprezentuje Českou republiku v řídicím výboru projektu.

Cílem tohoto projektu je rovněž výstavba badatelské sítě a příprava projektu zaměřujícího se na současné praktiky čtení v Evropě. Role Jiřího Trávníčka v obou projektech nevyplývá pouze z jeho vlastního výzkumu, nýbrž také z bohatých kontaktů s institucemi a odborníky na průzkum čtení zejména ve střední Evropě: v Německu, Polsku, Maďarsku a na Slovensku, kde také pravidelně přednáší.

DIREPO – Digital Repertoire of European Poetry

Koordinátor projektu: Dr. Elena Gonzalez-Blanco, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid

Spoluřešitelé za ÚČL:  Mgr. Petr Plecháč, Ph.D., PhDr. Robert Kolár, Ph.D.

Konsorcium tvoří mimo jiné následující evropské instituce: Universidad Nacional de Educación a Distancia; Universitat de Barcelona; Università di Siena; University of Erlangen; Universidade Santiago de Compostela; Eötvös Loránd University; Orszagos Szechenyi Konyvtar; Université de Toulouse; Università la Sapienza; University of York; Universidad Politécnica de Madrid; University of Oslo; University of Leiden. Za ÚČL jsou do projektu zapojeni členové versologického týmu Petr Plecháč a Robert Kolár.

 

Z dalších mezinárodních projektů

 

Projekty založené na česko-slovenské spolupráci jsou charakterizovány zde.

 

Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe

Hlavní řešitel: prof. Joep Leerssen, University of Amsterdam

Spoluřešitel za ÚČL AV ČR: PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.

Cílem projektu, který pod vedením prof. Joepa Leerssena sdružuje badatele z většiny evropských zemí, je příprava hypertextové encyklopedie s ca. 1200 hesly, jež pokryjí klíčové oblasti romantického nacionalismu v Evropě (např. kulturní instituce, edice, překlady, literární tvorba), představí jeho nejvýznamnější představitele a v důsledku upozorní na souvislosti tohoto fenoménu napříč státními a národními hranicemi a umožní jeho nové, interdisciplinární a komparativní studium. Projekt vzniká v rámci SPIN, Study Platform of Interlocking Nationalisms. Více zde.

Jiří Gruša Werkausgabe

Hlavní řešitelé: Prof. Dr. Hans Dieter Zimmermann, Technische Universität Berlin – PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D., ÚČL AV ČR

Cílem projektu je vydat v 10 komentovaných svazcích v německých originálech a překladech z češtiny, resp. angličtiny do němčiny nejvýznamnější literární a esejistické texty česko-německého spisovatele Jiřího Gruši (1938–2011), a zpřístupnit tak německojazyčné veřejnosti v plné šíři jeho dílo. Edice, která vzniká jako protějšek českojazyčných Spisů Jiřího Gruši (nakladatelství Barrister & Principal v Brně), reflektuje současně obecnější otázku, jak edičně naložit s dílem českých autorů, kteří zapůsobili ve víceru jazykových prostředí. Dosud se objevily první 4 svazky(na projektu dále z ÚČL AV ČR spolupracoval Michael Wögerbauer). Více zde.

Concrete Poetry: An International Perspective

Hlavní řešitel: prof. Claus Clüver, Indiana University, Bloomington, USA

Spoluřešitel za českou stranu: PhDr. Karel Piorecký, Ph.D.

Cílem projektu je analyzovat fenomén konkrétní poezie v širokém mezinárodním kontextu, zmapovat specifika, která konkrétní poezie získávala v jednotlivých národních literaturách, vysledovat její genezi a také její další život od osmdesátých let do současnosti. Výstupem bude kolektivní monografie publikovaná v nakladatelství Rodopi.

Gemeinsames Österreichisch-Tschechisches Geschichtsbuch

Hlavní řešitelé: Ständige Konferenz österreichischer und tschechischer Historiker zum gemeinsamen kulturellen Erbe (SKÖTH), Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.

Řešitel za ÚČL: PhDr. Václav Petrbok PhD.

Ve společné česko-rakouské učebnici dějepisu usiluje autorský tým o novou, komparativní interpretaci politických, sociálních, ekonomických a kulturních dějin společného česko-rakouského soužití s důrazem na analýzu konfliktní události 19. a 20. století (národnostní politika v Rakousku-Uhersku, zánik monarchie, rozbití ČSR, Benešovy dekrety, fenomén Temelín) a (auto)stereotypizaci obou aktérů. Vedle toho vznikne i pomůcka pro učitele a didaktický materiál. Více zde.

Österreichisches biographisches Lexikon und biographische Dokumentation

Hlavní řešitel: Dr. Christine Gruber, Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien

Řešitel za ÚČL: PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.

Cílem dlouhodobého projektu je vytváření spolehlivých biogramů a ověřených bibliografických odkazů především kulturně, historiograficky a literárně činných osobností českých zemí (českého i německého jazyka) pro mezinárodně vysoce uznávané biografické kompendium, představující základní referenční literaturu pro studium dějin habsburské monarchie od poloviny 18. století do roku 1918. Více zde.

Dosavadní výstupy: kolem 90 biografií v tištěné, přes 60 biografií v online verzi.

 

Ukončené projekty

Vorläufer der wissenschaftlichen Slawistik: M. W. Schimek

Hlavní řešitel: prof. Dr. S. M. Newerkla, Institut für Slavistik, Universität Wien, Rakousko

Spoluřešitel za českou stranu: PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.

Cílem tohoto dvouletého projektu bylo připravit kritickou edici nově nalezené první části srovnávací slovanské gramatiky M. V. Šimka společně s konceptem celé práce a dalšími materiály (zejm. korespondencí).

Výsledkem projektu je monografie: Stefan Michael Newerkla – Václav Petrbok – Taťána Vykypělová: Maximilian Schimek. Vorläufer der wissenschaftlichen Slawistik: Leben, Werk, Editionen (Holzhausen, Vídeň 2014)

Der Beitrag des slavischen Funktionalismus zur internationalen Narratologie

Hlavní řešitel: prof. W. Schmid (ICN − Forschergruppe Narratologie Hamburk při Universität Hamburk)

Spoluřešitelé za českou stranu: doc.PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D., PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.

Výsledkem projektu je monografie o přínosu slovanského funkcionalismu naratologii: Wolf Schmid (Hrsg.), Slavische Erzähltheorie. Russische und tschechische Ansätze. Berlin − New York: Walter de Gruyter 2009.

Dynamické struktury. Jazyk jako otevřený systém / Dynamic Structure. Language as an Open System

Hlavní řešitelé: prof. J. Fehr (Collegium Helvetica, Zürich) a dr. P. Kouba (Centrum pro teoretická studia UK)

Spoluřešitel za ÚČL AV ČR, v. v. i.: PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.

Výsledkem projektu je publikace: Johannes Fehr − Petr Kouba (eds.), Dynamic Structure. Language as an Open System, Prague: Litteraria Pragensia 2007.