Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

2001 - roč. 49, č. 4

STUDIE

LEHÁR Jan: Paleobohemika Václava Černého. Roč. 49, 2001, č. 4, s. 339-344; angl. resumé. [Staročeská milostná lyrika a další studie ze staré české literatury (1999), ed. Jarmila Víšková; Labuť je divný pták ... Soubor české světské lyriky doby gotické (1999), usp. V. Č., z rukopisu ed. J. Víšková.] [3929]

PAPOUŠEK Vladimír: Wellekovo pojetí české literární historie. Roč. 49, 2001, č. 4, s. 346-355; angl. resumé. [Ve vztahu ke koncepci Jana Mukařovského.] [3930]

BROŽOVÁ Věra: Příroda v prózách Zikmunda Wintra. Glosa entomologická a povahopisná. Roč. 49, 2001, č. 4, s. 356-366; angl. resumé. [Převzato z rukopis. sborníku U jednoho stolu (2000) věnovaného Jaroslavě Janáčkové.] [3931]

GÖTZ Alexander: Obrazy z hlubiny času. Vzpomínka a autostylizace jako prostředky poetizace. Z něm. přel. Adéla Syrovátková. Roč. 49, 2001, č. 4, s. 368-386; angl. resumé. [V díle Bohumila Hrabala; vyšlo také v knize A. G. Bilder aus der Tiefe der Zeit [Obrazy z hlubiny času] - recenze viz záz. č. 3818.] 3818 [3932]

ROZHLEDY

ADAM Robert: Jak a proč se proměňuje vypravěčská perspektiva v Máchových Obrazech ze života mého. Roč. 49, 2001, č. 4, s. 387-389. [Převzato z rukopis. sborníku U jednoho stolu (2000) věnovaného Jaroslavě Janáčkové.] [3949]

MACUROVÁ Alena: Adresát v slohovědě Ignáce Jana Hanuše. Roč. 49, 2001, č. 4, s. 390-397. [I. J. H.: Nástin sloho-vědy čili stylistiky (1864); převzato z rukopis. sborníku U jednoho stolu (2000) věnovaného Jaroslavě Janáčkové.] [3950]

HAMAN Aleš: Dva německo-české literární sborníky. Roč. 49, 2001, č. 4, s. 398-406. [Karel Hynek Mácha. Die tschechische Romantik im europäischen Kontext (Mnichov, 2000); Moderne in der deutschen und der tschechischen Literatur (Tübingen, 2000), sb. z česko-něm. sympozia z března 1999.] [3951]

KUBÍNOVÁ Marie: Estetika imaginativního rozumu. Roč. 49, 2001, č. 4, s. 407-413. [Mathauser Zdeněk: Estetika racionálního zření (1999).] [3952]

WIENDL Jan: Milý příteli a druhu ... Roč. 49, 2001, č. 4, s. 414-418. [Quadrilog. Bohuslav Havránek - Zdeňka Havránková - Roman Jakobson - Svatava Pírková-Jakobsonová. Vzájemná korespondence 1930 - 1978 (2001), ed. Marie Havránková a Jindřich Toman.] [3953]

ČESKÉ LITERÁRNÍ ČASOPISY, PERIODICKÉ LITERÁRNÍ SBORNÍKY A ALMANACHY PO ROCE 1945. (Pokračování ukázek hesel z r. 2000 viz záz. č. 3844-49):

SVOBODA Richard: Host do domu (1954-1970). Roč. 49, 2001, č. 4, s. 419-425. [3954]

PŘIBÁŇ Michal: Západ (1979-1992, 1993; Západ today, 1992-1993). Roč. 49, 2001, č. 4, s. 426-429. [Exilový časopis.] [3955]

HRUŠKA Petr: Scriptum (od 1991). Roč. 49, 2001, č. 4, s. 430-432. [3956]

DOKUMENTY

STEJSKALOVÁ Anna: Italská cesta Julia Zeyera 1883-1884. Roč. 49, 2001, č. 4, s. 433-440. [S úryvky z dopisů J. V. Sládkovi; převzato z rukopis. sborníku U jednoho stolu (2000) věnovaného Jaroslavě Janáčkové.] [3963]

RECENZE A GLOSY

MAREŠ Petr: Literatura jako reakce na krizi jazyka. Roč. 49, 2001, č. 4, s. 441-442. [Schmitz-Emans Monika: Die Sprache der modernen Dichtung (Mnichov, 1997).] [3975]

KOŽMÍN Zdeněk: Glosa místo recenze. Labyrint románu a ráj interpretace? Roč. 49, 2001, č. 4, s. 442-444. [Reflexe o interpretaci postmoderní prózy; nad studií Jany Vrbové Koncepty prostoru v románových trilogiích Daniely Hodrové a Jiřího Kratochvila v čas. Tvar (2001).] [3976]

ŠÁMAL Petr: "Zlatá šedesátá." Roč. 49, 2001, č. 4, s. 444-448. [Podtitul: Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a zklamání (2000), sb. z konference 16. - 18. 6. 1999 v Praze, usp. Radka Denemarková.] [3977]