Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1961 - roč. 9, č. 4

ČÍSLO VĚNOVANÉ JANU MUKAŘOVSKÉMU K 70. NAROZENINÁM:

11. LISTOPADU 1961 SE DOŽIL SEDMDESÁTI LET ... Roč. 9, 1961, č. 4, prosinec, s. 381; podepsáno Redakční rada časopisu Česká literatura, Ústav pro českou literaturu ČSAV, Literárněvědná společnost při ČSAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, Literárnovedná spoločnosť pri SAV. [Zdravice.] [478]

BERNAL J[ohn] D[esmond]: Rád využívám této příležitosti ... Roč. 9, 1961, č. 4, prosinec, s. 382. [Zdravice předsedy Světové rady míru.] [479]

VODIČKA Felix: Cesta za poznáním. K vědeckému vývoji Jana Mukařovského. Roč. 9, 1961, č. 4, prosinec, s. 383-394. [Týká se též strukturalismu, estetiky, literární vědy, lingvistiky, avantgardy aj.] [480]

TIMOFĚJEV Leonid: Místo teorie verše v literárněvědném rozboru. Roč. 9, 1961, č. 4, prosinec, s. 395-408. [481]

HRABÁK Josef: Literární historie a teorie verše. Roč. 9, 1961, č. 4, prosinec, s. 409-419. [482]

ČERVENKA Miroslav: Souvislost veršové intonace s významovou výstavbou výpovědi. Volný verš devadesátých let. Roč. 9, 1961, č. 4, prosinec, s. 420-431. [Na příkladech poezie Otokara Březiny, Antonína Sovy a S. K. Neumanna.] [483]

KREJČÍ Karel: K problematice folkloru ve srovnávacích dějinách slovanských literatur. Roč. 9, 1961, č. 4, prosinec, s. 432-437. [484]

ŠMATLÁK Stanislav: Na prelome období. K formovaniu básnickej estetiky slovenského literárneho realizmu. Roč. 9, 1961, č. 4, prosinec, s. 438-447. [Mj. o úloze sbírky S. H. Vajanského Tatry a more (1879) ve sporech o orientaci české poezie v 80. letech 19. století.] [485]

JANKOVIČ Milan: Cesty ke skutečnosti v počátcích socialistické prózy. Roč. 9, 1961, č. 4, prosinec, s. 448-460. [O próze před 1. světovou válkou, zejména o dílech Josefa Uhra, Ivana Olbrachta, Marie Majerové a Jaroslava Haška.] [486]

GRYGAR Mojmír: K problematice meziválečné avantgardy. Roč. 9, 1961, č. 4, prosinec, s. 461-476. [Obecná úvaha.] [487]

PEŠAT Zdeněk: Vladislav Vančura a počátky socialistické literatury. Příspěvek k analýze literární avantgardy. Roč. 9, 1961, č. 4, prosinec, s. 477-495. [488]

OBST Milan: Jindřich Honzl a literatura. Stručný příspěvek ke zkoumání vztahů mezi českou divadelní a literární tvorbou. Roč. 9, 1961, č. 4, prosinec, s. 496-512. [489]

HAMAN Aleš: O takzvané "druhé vlně" válečné prózy v naší současné literatuře. Roč. 9, 1961, č. 4, prosinec, s. 512-520. [O dílech Karla Ptáčníka, Norberta Frýda, Jana Otčenáška a Arnošta Lustiga.] [490]

MACEK Emanuel: Soupis prací Jana Mukařovského za léta 1952-1961. Roč. 9, 1961, č. 4, prosinec, s. 521-535. [Anotovaná bibliografie a přehled redakční činnosti; s rejstříky.] [491]