Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1961 - roč. 9, č. 3

STATI

VODIČKA Felix: P. J. Šafařík, obrozenský básník a vědec. Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 245-256. [Ve zkrácené verzi předneseno na konferenci k 100. výročí Š. smrti 30. 5. 1961 v Bratislavě.] [472]

SVOZIL Bohumil: K básnické metodě Miroslava Holuba. Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 257-263. [473]

GRYGAR Mojmír: Zobrazení skutečnosti v umělecké reportáži. Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 264-281. [474]

NEZKUSIL Vladimír: Vrcholné období v próze Viléma Mrštíka. Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 282-295. [O dílech z let 1891-94.] [475]

HRABÁK Josef: O významu studia starší české literatury. Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 296-305. [476]

KARDOS Tibor: Čeští humanisté a budínská skupina Učené společnosti dunajské. Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 306-313. [Zkrácený otisk práce A magyarországi humanizmus kora (Budapešť, 1955) týkající se Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic a Jana Šlechty ze Všehrd; s nepodepsaným úvodem.] [477]

ROZHLEDY

OPELÍK Jiří: O metodu dějin současné literatury. Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 314-318. [Úvaha nad metodologickými postupy Jana Petrmichla v knize Patnáct let české literatury 1945-1960 (1961).] [497]

BLAHYNKA Milan: Nezval v překladech. Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 319-332. [Přehledová stať.] [498]

HRZALOVÁ Hana: Syntetický obraz slovenské literatury národního obrození. Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 332-337. [Dejiny slovenskej literatúry II, Literatúra národného obrodenia (Bratislava, 1960).] [499]

ŠTĚPÁNEK Vladimír: O marxistickou metodu v dějinách divadla a dramatu. Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 337-350. [Kritická stať o metodologii Tezí k Přehledným dějinám českého divadla (ČL 1959, č. 4 - viz záz. č. 397).] - Viz též záz. č. 603. 397, 603 [500]

DOKUMENTY

MOURKOVÁ Jarmila: Z korespondence Josefa Hory. Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 351. [Komentář k otištění 5 dopisů Janu Pokornému z let 1909-15 (na s. 351-360); obsahují též několik básní.] [503]

KRONIKA A GLOSY

NOSEK Miloslav: Bedřich Václavek a Rovnost. Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 361-363. [Stejnojmen. bibliografie Bohumila Marčáka (1961).] [527]

TROCHOVÁ Zina: Monografická práce o Marii Pujmanové. Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 363-364. [Blahynka Milan: Marie Pujmanová (1961) .] [528]

PEŠAT Zdeněk: Příspěvek k poznání slovenské moderny. Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 364-365. [Brezina Ján: Vladimír Roy (Bratislava, 1961).] [529]

TRUHLÁR Břetislav: Nad kritikami Michala Chorvátha. Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 365-366. [Cestami literatúry, sv. 1, 2 (Bratislava, 1960), usp. Milan Pišút.] [530]

PYTLÍK Radko: Otevřený přístup k teorii socialistického realismu. Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 366-367. [Sb. Příspěvky k teorii socialistického realismu (1960), usp. Miroslav Drozda a J. O. Fischer.] [531]

VOSTOKOVA Sofie: Podíl Jiráskových Psohlavců na společenském zápase v Rusku v 1. polovině 20. století. (Teze obšírnější práce.) Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 367-369. [532]

NEZKUSIL Vladimír: Tolstoj na Slovensku. Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 369-371. [Sb. Z ohlasov L. N. Tolstého na Slovensku (Bratislava, 1960).] [533]

ŘEPKOVÁ Marie: Příspěvek k osvětlení problematiky českého obrození. Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 371-373. [Machovec Milan: František Palacký a česká filozofie (1961).] [534]

CHALOUPKA Otakar: Příspěvek k poznání slovenské a maďarské poezie z dob kuruckých a tureckých válek. Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 373-375. [Csanda Sándor: A törökellenes és Kuruc harcok költészenek Magyar - Szlovák kapcsolotai [Maďarsko-slovenské vztahy v poezii protitureckých a kuruckých bojů] (Budapešť, 1961).] [535]

HAVEL R[udolf]: Německé slovníky spisovatelů a významných osobností. Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 375-378. [Deutsches Schriftstellerlexikon von den Anfängen bis zur Gegenwart (Výmar, 1960); Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 (Vídeň, sešity od r. 1957); zejména o čes. autorech ve druhém slovníku.] [536]

[REDAKCE]: Zprávy z Ústavu pro českou literaturu. Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 378-379; nepodepsáno. [O práci Kabinetu S. K. Neumanna, o koordinační poradě literárních pracovišť aj.] [537]