Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1957 - roč. 5, č. 4

STATI

LEVÝ Jiří: Umělecké otázky překladu. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 379-401. [S poznámkou o vzniku studie z referátu předneseného 2. 12. 1955 na I. celostátní konferenci překladatelů v Praze.] [212]

KOLÁR Jaroslav: Historie o bratru Janovi Palečkovi. (Přípravná studie k Dějinám české literatury.) Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 402-409. [213]

HRZALOVÁ Hana: Rozmach českého novinářství v letech 1848-1849 a jeho význam pro vývoj české literatury. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 409-440. [214]

JANKOVIČ Milan: Vztah ke skutečnosti v uměleckých počátcích Jaroslava Haška. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 441-447. [215]

BLAŽÍČEK Přemysl: Obrazné pojmenování v poezii Jiřího Wolkra. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 447-462. [216]

ROZHLEDY

OBST Milan: Výbor divadelněvědných statí Jindřicha Honzla. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 462-471. [O jeho pojetí avantgardního divadla; nad výborem K novému významu umění (1956), usp. Jaroslav Pokorný.] [222]

NOSEK Miloslav: Reportáž jako literární druh. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 471-477. [Nad monografií Emila Utitze Egon Erwin Kisch. Der klassische Journalist (Berlín, 1956).] [223]

SVEJKOVSKÁ Olga: Nová teoretická práce z oboru textologie. (Referát o knize Konrada Górského Sztuka edytorska.) Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 477-484. [(Varšava, 1956).] [224]

DOKUMENTY

KRÁLÍK Oldřich - DVOŘÁK Jaromír: Překlad Hamleta v Slovesnosti. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 484-488. [Hypotéza o Jungmannově autorství ukázky ze hry Williama Shakespeara; s paralelním otištěním překladu J. J. Kolára a J. Jungmanna.] [229]

NOVOTNÝ Jan: O ohlasu básnického díla Jána Hollého mezi českými vlastenci v době předbřeznové. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 488-493. [230]

KRONIKA A GLOSY

LANTOVÁ Ludmila: Ke vzniku Nejkrásnějšího světa Marie Majerové. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 494-497. [Srovnání čas. (1912-13) a kniž. (1923) verze.] - Viz též záz. č. 304. 304 [256]

ŠTĚPÁNEK Vladimír: Karel Svoboda, Antika a česká vzdělanost od obrození do první války světové. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 497-499. [(1957).] [257]

MOLNÁR Amedeo: Na okraj vydání bratrského překladu Historie o plavení se do Brazílie. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 499-500. [Stejnojmen. spis Jeana de Léryho (1957), ed. Quido Hodura a Bohuslav Horák, studie Zdeňka Tichá.] [258]

HOFMAN Alois: Česká předbřeznová doba v dopisech Bernarda Bolzana Františku Přihonskému. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 500-503. [Der böhmische Vormärz in Briefen B. Bolzanos an F. Přihonský (Berlín, 1956), ed. Eduard Winter.] [259]

ŘEPKOVÁ Marie: Nový sovětský výbor z díla K. Havlíčka. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 503-504. [Izbrannoje (Moskva, 1957); zejména o předmluvě S. V. Nikolského.] [260]

POLÁK Josef: Sládek - Zeyer, Vzájemná korespondence. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 504-506. [(1957), usp. J. Š. Kvapil.] [261]

GRYGAR Mojmír: Fučíkovy Paměti Světozoru. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 506-507. [O studii Julia Fučíka publikované v čas. Světozor 1941.] [262]

THON Jan: Doplněk k ediční poznámce svazku Literatura I. Spisů Jana Nerudy. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 507. [Týká se Karla Janského.] [263]

MACEK Emanuel: Z nových prací literárněvědných. III. čtvrtletí. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 507-513; podepsáno em. [Pravidelná rubrika s bibliografickým přehledem čes. a sloven. produkce.] [264]

[REDAKCE]: Příprava kritického vydání Heinova díla v NDR. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 513. [Žádost o zasílání listinného materiálu.] [265]