Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1957 - roč. 5, č. 2

STATI

OTRUBA Mojmír: Tylova vlastenecká povídka ve vývoji české prózy. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 111-128. [Studie napsaná na podkladě referátu předneseného 21. 11. 1956 na konferenci k 100. výročí úmrtí J. K. Tyla.] [201]

KAČER Miroslav: Tylův program národního divadla. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 128-138. [Studie napsaná na podkladě referátu předneseného 21. 11. 1956 na konferenci k 100. výročí úmrtí J. K. Tyla.] [202]

KOPECKÝ Jan: K otázkám dnešní tylovské dramaturgie. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 138-152. [Studie napsaná na podkladě referátu předneseného 21. 11. 1956 na konferenci k 100. výročí úmrtí J. K. Tyla.] [203]

ŠKARKA Antonín: Kosmas. (Literárněhistorický portrét, studie k Dějinám české literatury.) Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 152- 167. [204]

POLÁK Karel: Sládkovo místo v české literatuře. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 167-184. [Životopisná studie.] [205]

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie: Literární historik Karel Sabina. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 185-199. [O díle Dějepis literatury české staré a střední doby (1860-66).] [206]

ROZHLEDY

POHORSKÝ Miloš: Česká literatura v sovětské učebnici literatur světových. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 200-207. [Kurs lekcij po istorii zarubežnych literatur XX veka, sv. 1 (Moskva, 1956), učebnice zahrnující léta 1871-1917.] [219]

HOFMAN Alois: Významné bohemistické a slovenistické práce v Německé demokratické republice. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 207-214. [Přehledová stať.] [220]

DOKUMENTY

LEVÝ Jiří: Neznámá literární činnost Josefoviče Jungmanna. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 215-218. [Popis rukopisného spisku Úvahy o překládání zpěvů aj. materiálů.] [226]

KRONIKA A GLOSY

SVEJKOVSKÝ František: Nová antologie z tvorby 17. a 18. století. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 219-222. [Zpěvy XVII. a XVIII. století (1956), usp. muzikolog Jan Němeček.] [239]

DVOŘÁK Karel: V. K. Klicpera a vídeňské divadlo. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 222-223. [O studii Otty Endlichera Der tschechische Dramatiker V. K. Klicpera und das Wiener Theater ve sb. Festschrift zum hundertjähringen Bestehen der Wiener Stadtbibliothek 1856- 1956 (Vídeň, 1956).] [240]

OTRUBA Mojmír: Dvě knihy dokumentů. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 224-225; podepsáno M. O. [Pelcl F. M.: Paměti (1956), ed. Jan Pán; Korespondence Josefa Josefoviče Jungmanna (1956), ed. Olga Lauermannová-Votočková.] [241]

POLÁK Josef: Báseň J. V. Sládka a A. Klášterského v albu A. I. Jacimirského. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 225-226. [Komentář k otištění Sládkovy básně Osud a Klášterského básně Staré Praze v rukopisném albu Rusa A. I. J.] [242]

NOSEK Miloslav: Kniha o Antonínu Mackovi. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 226-227. [Malická Libuše: Dělnický novinář Antonín Macek (1956).] [243]

GRYGAR Mojmír: Lenin o kultuře a umění. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 227-228; podepsáno M. G. [O kuĺture i iskusstve (Moskva, 1956).] [244]

LAISKE Miroslav: K novým časopiseckým bibliografiím. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 228-230. [Wurmová Milada: Soupis moravských novin a časopisů z let 1848-1918 (1955); Malec Karel - Šik Hynek: Soupis komunistického a pokrokového tisku z let 1920-1938 (1955) aj.] [245]

MACEK Emanuel: Z nových prací literárněvědných. I. čtvrtletí 1957. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 230-234; podepsáno em. [Pravidelná rubrika s bibliografickým přehledem čes. a sloven. produkce.] [246]