Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

Hladanie sucasnostiK obnovení vědecké spolupráce mezi ÚČL a jeho partnerským ústavem z Bratislavy, dočasně oslabené po rozpadu federace na konci roku 1992, došlo na počátku nového tisíciletí. Společnou platformu, na níž se od roku 2002 vědečtí pracovníci i doktorandi obou ústavů každoročně potkávají, představují Česko-slovenské konfrontace/konfrontácie: série panelových diskusí o nejnovější slovenské i české teoretické literatuře a beletrii. Každá ze stran vybírá vždy po jednom titulu z vlastní domácí literárněvědné, básnické a prozaické produkce uplynulého roku, příslušné texty si obě strany v předstihu vymění a při vlastních Konfrontacích/Konfrontáciích recipročně diskutují. (Pouze jeden z ročníků měl výjimečně užší program, diskutovalo se pouze o literárněvědné novince.) První čtyři ročníky pravidelného workshopu koordinovali Tomáš Kubíček (ÚČL) a Vladimír Barborík (Ústav slovenskej literatúry), po nich převzali organizaci za českou stranu Michal Jareš a za slovenskou Jana Pácalová, Ľubica Szomolayová a konečně Radoslav Passia. Jednotlivé referáty z Konfrontací/Konfrontácií jsou následně publikovány časopisecky, obvykle jako recenze nebo recenzní studie.

Z odborných kontaktů, které se na bázi Konfrontací/Konfrontácií podařilo vybudovat, vyrostly i další formy aktuální spolupráce mezi oběma ústavy, k nimž patří studijní cesty spojené s konzultacemi, publikace studií a recenzních příspěvků pracovníků obou ústavů ve vědeckých časopisech protější strany a vůbec spolupráce obou těchto časopisů, České literatury a Slovenské literatury nebo reciproční příspěvky do referenčních knih vznikajících v obou ústavech. Někteří pracovníci ÚČL se účastní pravidelného semináře v Ústavu slovenskej literatúry, nazvaného Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry (od roku 2006; dosud čtyři ročníky), ze kterých pravidelně vycházejí sborníky. Ve spolupráci s ÚČL bylo dále v Bratislavě v roce 2007 uspořádáno sympozium Literárne dejepisectvo: kontext, metodológia, žáner (výstup publikován ve Slovenské literatúře 55, č. 2/3, 2008) a v Budmericiach v roce 2008 konference Otázniky nad osmičkami v literatúre 20. storočia 1918 – 1938 – 1948 – 1968 (1989) (výstup opět v mimořádném čísle časopisu Slovenská literatúra 56, č. 6, 2009).

V roce 2009 byla zahájena série společných interdisciplinárních konferencí, věnovaných různým žánrům populární literatury a kultury: detektivce (Vražda v zasadačke. Podoby detektívneho žánru, výstup publikován ve Slovenské literatúře 56, č. 56, 2009), hororu (Strach a hrôza. Podoby hororového žánru, výstup publikován knižně 2011), utopii (Bude, ako nebolo. Podoby utopického žánru, knižně 2012) a milostné romanci (... a žili šťastne až... Ľúbostný román. Jeho podoby a adaptácie, 2012, knižní výstup tisku). Editorsky a organizačně se na konferencích o populárních žánrech za ÚČL podílem zejména Michal Jareš, který pro edici Ústavu slovenskej literatúry a nakladatelství Kalligram Knižnica slovenskej literatúry připravil souborné vydání básnického díla Štefana Strážaye (2011) a autorsky se rovněž podílel na knize Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra začiatku 21. storočia (eds. Radoslav Passia  Ivana Taranenková, 2014), která představuje první souvislejší pokus zachytit vývoj slovenské literatury počátku 21. století.

Oddělení literatury 19. století ÚČL je jako celek zapojeno do projektu Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu, který vedou prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc. (FF JČU) a prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. (Ústav slovenskej literatury SAV). Projekt směřuje k vytvoření synoptického modelu ustalování a proměn literárních diskursů 19. století v kontrastně paralelní česko-slovenské podobě. České a slovenské literární dějiny byly buď psány jako oddělené, zcela samostatné jednotky, nebo naopak v duchu národní, resp. čechoslovakistické ideologie pojednávány jako jednotný, nerozdílný celek. Cílem projektu je v tomto bodě sledovat rozvoj dvou relativně samostatných, ale přesto provázaných struktur, vyrůstajících z literárního hlediska z poměrně homogenního výchozího bodu (česko-slovenská jednota literární řeči na zlomu 18. a 19. století). Více zde.

Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislavě se stal rovněž spolupořadatelem V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, konaného v roce 2015 v Praze.

 

Program Česko-slovenských konfrontací/konfrontácií (od 2002)

Workshop se koná ob rok v Česku a na Slovensku. V následujícím přehledu přinášíme soupis míst konání doplněný seznamem titulů, o nichž se diskutovalo, a publikovaných záznamů bibliografických příspěvků.

 

1. setkání, 2002:

Luhačovice (12.–14. 6.)

Próza:

Miloš Urban: Sedmikostelí (Argo, 1999)

Peter Pišťanek: Mladý Dônč (L.C.A. Levice, 1998)

Poezie:

Ivan M. Jirous: Magorova vanitas (Vetus via, 1999)

Ján Ondruš: Prehltanie vlasu (Nadácia StuDňa, 1996)

Věda:

Daniela Hodrová a kol.: Na okraji chaosu: poetika literárního díla 20. století (Torst, 2001)

Peter Zajac: Pulzovanie literatúry (Tvorivosť literatúry 2) (Slovenský spisovateľ, 1993)

***

 

Peter Pišťanek: Mladý Dônč

 

Tomáš Kubíček: O hranicích nímandslendu a pasti nadinterpretace. Průhledy do světa Ľudevíta Dônče a spisovatele Petra Pišťanka. Slovenská literatúra 49, 2002, č. 5, s. 404–409.

 

Ján Ondruš: Prehltanie vlasu

Petr Lyčka: Několik poznámek k proměnám poetiky Jána Ondruše. Slovenská literatúra 49, 2002, č. 5, s. 417–419.

 

 

2. setkání, 2003:

Budmerice (4.–6. 6.)

Próza:

Michal Hvorecký: Silný pocit čistoty (L.C.A. Levice, 1998)

Květa Legátová: Želary + Jozova Hanule (Paseka, 2001 a 2002)

(+ Tomáš Horváth měl referát o knize Romana Ludvovy: Žena sedmi klíčů /Host, 1997/)

Poezie:

Peter Macsovszky: Cvičná pitva (Drewo a srd, 1997)

Petr Hruška: Vždycky se ty dveře zavíraly (Host, 2002)

Věda:

Jiří Trávníček: Příběh je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy (Host, 2003)

***

Květa Legátová: Želary + Jozova Hanule

Vladimír Barborík: Želary – diskrétna inovácia tradície. Tvar 14, 2003, č. 20, s. 16–17.

Jana Pácalová: V mene úspechu vzdávame sa kvality? Tvar 14, 2003, č. 20, s. 18.

Jana Pácalová: Ad Zuzana Švorcová: Stávka na Rusov. Vlna 2004, č. 17, s. 104–105.

Roman Ludva: Žena sedmi klíčů

Tomáš Horváth: „Nějakej podivnej systém“. Tvar 14, 2003, č. 20, s. 14–15.

Petr Hruška: Vždycky se ty dveře zavíraly

Michal Habaj: Otvorené okná. Romboid 38, 2003, č. 9, s. 102–103; též in Tvar 14, 2003, č. 20, s. 19.

Jiří Trávníček: Příběh je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy

Jana Pácalová: Což takhle dát si špenát. Romboid 39, 2004, č. 8, s. 85–87.

 

3. setkání, 2004:

Lednice (26.–28. 5.)

Próza:

Ota Filip: Sousedé a ti ostatní (Host, 2003)

Marek Vadas: Prečo se smrtka smeje (L. C. A. Levice, 2003)

Poezie:

Miloslav Topinka: Trhlina (Trigon, 2002)

Mária Ferenčuhová: Skryté titulky (Drewo a srd, 2003)

Věda:

Miroslav Červenka: Fikční světy lyriky (Paseka, 2003)

Tomáš Horváth: Rétorika historie (Veda, 2002)

***

Ota Filip: Sousedé a ti ostatní

Vladimír Barborík: Koľko znesie román? Tvar 15, 9. 9. 2004, č. 14, s. 5.

Miloslav Topinka: Trhlina

Michal Habaj: Svet, ktorý sa rozpadol na svet, ktorý drží pohromade. Romboid 39, 2004, č. 7, s. 80–82.

Mária Ferenčuhová: Skryté titulky

Michal Jareš: Jen ona a její svět. Nové slovo 7. 7. 2004, přístupné zde.

Miroslav Červenka: Fikční světy lyriky

René Bílik: Miroslav Červenka, Fikční světy lyriky. Slovenská literatúra 51, 2004, č. 3, s. 242–244.

Tomáš Horváth: Subjekt ako svet, svet ako subjekt. Slovenská literatúra 58, 2011, č. 1, s. 61–66.

Tomáš Horváth: Rétorika histórie

Ondřej Sládek: Mezi fikcí a historií. Česká literatura 52, 2004, č. 6, s. 839–847.

 

4. setkání, 2005:

Tatry – Starý Smokovec (25.–27. 5.)

Próza:

Jan Balabán: Možná že odcházíme (Host, 2004)

Márius Kopcsay: Stratené roky (L. C. A. Levice, 2004)

Poezie:

Viola Fischerová: Matečná samota (Petrov, 2002)

Nóra Ružičková: Beztvárie (vl. nákl., 2004)

Věda:

Pavel Janáček: Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 19381951 (Host, 2004)

Oskár Čepan: Literárnoteoretické state. Výber z diela Oskára Čepana 4 (VEDA, 2004)

***

Jan Balabán: Možná že odcházíme

Vladimír Barborík: Palimpsest ako organizujúci princíp prózy. Tvar 16, 8. 9. 2005, č. 14, s. 13.

Dana Kršáková: Možná že odcházíme. Tvar 16, 2005, č. 14, s. 12.

Márius Kopcsay: Stratené roky

Eva Formánková: Stratené roky jako antiiniciační povídky. Romboid 40, 2005, č. 8, s. 65–66.

Alena Šporková: Přesvědčivé ztvárnění každodennosti. Romboid 40, 2005, č. 8, s. 67–68.

Nóra Ružičková: Beztvárie

Iva Málková: Utváření se z ozvěn. Romboid 40, 2005, , č. 9, s. 25–27.

Karel Piorecký: Hledání tvaru vody. Interpretační a kritické poznámky k Beztvárii Nóry Ružičkovej. Romboid 40, 2005, č. 9, s. 27–29.

Pavel Janáček: Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938−1951

Pavel Matejovič: Brak – zábava či jed? Niekoľko poznámok ku knihe P. Janáčka: Literární brak. Tvar 16, 22. 9. 2005, č. 15, s. 12–13.

Zuzana Ferusová a Miriam Suchánková: Po stopách literárního braku. Romboid 40, 2005, č. 9, s. 85–86.

 

5. setkání, 2006:

Kunštát (13.–15. 9.)

Próza:

Jiří Hájíček: Selský baroko (Host, 2005)

Pavel Vilikovský: Čarovný papagáj a iné gyče (Slovenský spisovateľ, 2005)

Poezie:

Ivan Wernisch: Hlava na stole (Knihovna Jana Drdy a Petrov, 2005)

Peter Milčák: Prípravná čiara 57 / Preparation line 57 (Levoča – Toronto, Modrý Peter – Fooliar Press, 2005)

Věda:

Jiří Opelík: Holanovské nápovědy (Thyrsus, 2004)

Fedor Matejov: Lektúry (S. A: P., 2005)

***

Jiří Hájíček: Selský baroko

Vladimír Barborík: Predzjednaná problémovosť. Tvar 17, 19. 10. 2006, č. 17, s. 9.

Ivan Wernisch: Hlava na stole

Michal Habaj: Poznámky k Wernischovi. Romboid 41, 2006, č. 8, s. 81–83.

Jana Pácalová: Muž za stolom uteká (k sebe) alebo proklamovanú ľahostejnosť neoklameš. Romboid 41, 2006, č. 8, s. 78–81.

Jiří Opelík: Holanovské nápovědy

Vladimír Barborík: Opelík, Jiří: Holanovské nápovědy. Slovenská literatúra 53, 2006, č. 6, s. 475–477.

Fedor Matejov: Lektúry

Jiří Trávníček: Interpretační čtení, analytické čtení, rozumějící strukturní čtení. Česká literatura 55, 2007, č. 2, s. 258–262.

 

6. setkání, 2007:

Štúrovo (12.–14. 9.)

Próza:

Jan Novák: Děda (Bookman, 2007)

Monika Kompaníková: Biele miesta (L. C. A. Levice, 2007)

Poezie:

Inka Machulková: Neúplný čas mokré trávy (Host, 2006)

Ivan Štrpka: Tichá ruka. Desať elégií (ArsPoetica, 2007)

Věda:

Igor Hájek: Prokletá i požehnaná. Eseje o literatuře (Dokořán, 2007)

Marcela Mikulová: Tajovského obrodenecká moderna (Kalligram, 2005)

***

Jan Novák: Děda

Vladimír Barborík: Koherentný svet spomienky s ideovou výstužou. OS – Občianska spoločnosť 11, 2007, č. 5, s. 162–165.

Karol Csiba: Historická konkrétnosť rozprávania. Slovo 9, 2007, č. 40, s. 13.

Ivana Taranenková: Dejiny ako osobný príbeh rodiny. Knihy a spoločnosť 4, 2007, č. 9, s. 14.

Inka Machulková: Neúplný čas mokré trávy

Jana Pácalová: Na nožkach bohémskej aury. OS – Občianska spoločnosť 11, 2007, č. 5, s. 166–170.

Ivan Štrpka: Tichá ruka. Desať elégií

Michal Jareš: Kto z anjelov...? OS – Občianska spoločnost 11, 2007, č. 5, s. 157–161.

Iva Málková: Svištiaci Štrpka a trojnohá čtenářka. Romboid 43, 2008, č. 1, s. 71–74.

Igor Hájek: Prokletá i požehnaná. Eseje o literatuře

Vladimír Barborík: Výber Prokletá i požehnaná… Slovenská literatúra 54, 2007, č. 5, s. 408–410.

Dana Kršáková: Kritické návraty. OS – Občianska spoločnosť 11, 2007, č. 5, s. 171–173.

 

 

7. setkání, 2008:

Ostrava (10–12. 9.)

Próza:

Lubomír Martínek: Olej do ohně (Paseka, 2007)

Stanislav Rakús: Excentrická univerzita (L.C.A. Levice, 2008)

Poezie:

Lubor Kasal: Orangutan v továrně (dybbuk, 2007)

Ján Štrasser: Staré železo (Albert Marenčin  Vydavateľstvo PT, 2007)

Věda:

Vladimír Papoušek: Gravitace avantgard. imaginace a řeč avantgard v českých literárních textech první poloviny dvacátého století (Akropolis, 2007)

Peter Darovec: Pavel Vilikovský (Kalligram, 2007)

 

Lubomír Martínek: Olej do ohně

Vladimír Barborík: Kniha názorov. OS – Občianska spoločnosť 12, 2008, č. 2, s. 165–168.

Karol Csiba: Surové a individuálne. OS – Občianska spoločnosť 12, 2008, č. 2, s. 179–182.

Ivana Taranenková: Pripomienka lepších časov. Tvar 19, 2008, č. 16, s. 13.

Stanislav Rakús: Excentrická univerzita

Eva Formánková: Excentrická univerzita – dva v jednom aneb učebnice naratologie v praxi. OS – Občianska spoločnosť 12, 2008, č. 2, s. 150–155.

Lubor Kasal: Orangutan v továrně

Michal Habaj: Niekoľko slov k stráženiu ne/zmyslu. OS – Občianska spoločnosť 12, 2008, č. 2, s. 169–174.

Ján Štrasser: Staré železo

Iva Málková: Všednodennost s pamětí. OS – Občianska spoločnosť 12, 2008, č. 2, s. 156–159.

Michal Jareš: Cestou od hřbitova. OS – Občianska spoločnosť 12, 2008, č. 2, s. 160–164.

Vladimír Papoušek: Gravitace avantgard. Imaginace a řeč avantgard v českých literárních textech první poloviny dvacátého století

Vladimír Barborík: Problémy s avantgardou. Tvar 19, 2008, č. 19, s. 14.

 

 

8. setkání, 2009:

Trnava (16.–18. 9.)

Próza:

Tereza Boučková: Rok kohouta (Odeon, 2008)

Jana Juráňová: Žila som s Hviezdoslavom (Aspekt, 2008)

Poezie:

Bohumila Grögerová: Rukopis (Pavel Mervart, 2008)

Katarína Kucbelová: Malé velké mesto (ArsPoetica, 2008)

Věda:

Pavel Janoušek: Ivan Vyskočil a jeho neliteratura (Host, 2009)

René Bílik: Historický žáner v slovenskej próze (Kalligram, 2008)

***

Bohumila Grögerová: Rukopis

Radoslav Passia: Odtláčať sa na papier: žiť. Romboid 44, 2009, č. 9–10, s. 132–133.

Katarína Kucbelová: Malé velké mesto

Michal Jareš: Místy uhrančivý kolos. (Vývoj básnířky). Romboid 44, 2009, č. 9–10, s. 57–60.

René Bílik: Historický žáner v slovenskej próze

Tomáš Kubíček: Příspěvek k návrhu definice historického žánru. Slovenská literatúra 57, 2010, č. 1, s. 85–95; též in Bohemica Olomucensia 2, 2010, sv. 1  Symposiana, s. 317–326.

 

9. setkání, 2010:

Olomouc (15.–17. 9.)

Próza:

Antonín Bajaja: Na krásné modré Dřevnici (Host, 2009)

Ján Rozner: Sedem dní do pohrebu (Albert Marenčin  Vydavateľstvo PT, 2009)

Poezie:

Pavel Ctibor: Silentbloky (dybbuk, 2009)

Rudolf Jurolek: Smrekový les (Modrý Peter, 2009)

Věda:

Vladimír Papoušek a kol.:Dějiny nové moderny (Academia, 2009)

Jaroslav Šrank: Nesamozrejmá poézia (LIC, 2009)

***

Antonín Bajaja: Na krásné modré Dřevnici

Vladimír Barborík: Beletrizovaná pamäť. Romboid 45, 2010, č. 9, s. 93–95, též in Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 81–83.

Karol Csiba: Vážne aj parodicky. Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 84–87.

Ján Rozner: Sedem dní do pohrebu

Alena Fialová: Svědectví o stavu duše, paměti i doby. Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 98–100.

Pavel Janoušek: Ján Rozner: Sedem dní do pohrebu. Tvar 21, 2010, č. 15, s. 3; též in Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 101–102.

Jiří Trávníček: „Kúpil si fľašu vína, sedel doma a nič nerobil“. Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 103–106.

Pavel Ctibor: Silentbloky

Michal Habaj: Načo taká poézia. (Poznámky na margo jednej knihy plus dodatok na margo jedných poznámok). Romboid 45, 2010, č. 9, s. 56–61; též in Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 116–122.

Radoslav Passia: Nad knihou Pavla Ctibora Silentbloky. Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 113–115.

Ľubica Somolayová: Poetického stavu nebylo dosaženo. Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 123–126.

Rudolf Jurolek: Smrekový les

Michal Jareš: Rudolf Jurolek: Smrekový les. Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 111–112.

Iva Málková: Rudolf Jurolek: Smrekový les. Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 107–110.

Vladimír Papoušek a kol.: Dějiny nové moderny

Vladimír Barborík: Poznámky k možnostiam literárnych dejín. Slovenská literatúra 58, 2011, č. 1, s. 67–72; též in Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 92–97.

Dana Hučková: Papoušek, Vladimír a kol.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Slovenská literatúra 57, 2010, č. 5, s. 514–517; též in Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 88–91.

Jaroslav Šrank: Nesamozrejmá poézia

Michal Jareš: Nesamozřejmé přemýšlení o poezii. Romboid 45, 2010, č. 9, s. 90–93; též in Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 127–130.

 

10. setkání, 2011:

Banská Štiavnica (12.–14. 9.)

Próza:

Hana Andronikova: Nebe nemá dno (Knižní klub  Odeon, 2010)

Ivana Dobrakovová: Bellevue (Albert Marenčin  Vydavateľstvo PT, 2010)

Poezie:

Pavel Kolmačka: Moře (Triáda, 2010)

Mila Haugová: Pomalá lukostrelkyňa (Slovenský spisovateľ, 2010)

Věda:

Jan Mervart: Naděje a iluze (Host, 2011)

Valér Mikula: Démoni súhlasu a nesúhlasu (F. R. & G., 2010)

***

Hana Andronikova: Nebe nemá dno

Vladimír Barborík: Ego bez dna. Romboid 46, 2011, č. 8, s. 70–72.

Ivana Dobrakovová: Bellevue

Pavel Kolmačka: Moře

Michal Habaj: Poznámky k básnickej zbierke Pavla Kolmačku. Vlna 13, 2011, č 48, s. 152–155.

Jana Pácalová: Vlny ticha a zvuku, sily. Romboid 46, 2011, č. 9–10, s. 122–124.

Mila Haugová: Pomalá lukostrelkyňa

Jan Mervart: Naděje a iluze

Vladimír Barborík: Štruktúry v mocenskom poli. Česká literatura 59, říjen 2011, č. 5, s. 768–774.

Karol Csiba: Jan Mervart: Naděje a iluze. Slovenská literatúra 58, 2011, č. 6, s. 566–569.

Radoslav Passia: Jan Mervart: Naděje a iluze. Dějiny a současnost 34, 2012, č. 5, s. 47.

Ivana Taranenková: Objasňovanie kontextov. Romboid 46, 2011, č. 9–10, s. 115–118.

Valér Mikula: Démoni súhlasu a nesúhlasu

Ondřej Sládek: Valér Mikula: Démoni súhlasu i nesúhlasu. Dominik Tatarka a Miroslav Válek. Slovenská literatúra 58, 2011, č. 5, s. 470–475.

 

11. setkání, 2012:

Kutná Hora (12.–14. 9.)

Próza:

Michal Ajvaz: Lucemburská zahrada (Druhé město, 2011)

Peter Macsovszky: Mykať kostlivcami (Vlna o. s., 2010)

Poezie:

Radek Fridrich: Krooa krooa (Host, 2011)

Eva Luka: Havranjel (Edition Ryba, 2011)

Věda:

Dagmar Mocná: Záludný svět Povídek malostranských (Academia, 2012)

Milan Šútovec: Membra disiecta litteraria (Veda, 2011)

***

Michal Ajvaz: Lucemburská zahrada

Radoslav Passia: Kašírovaná záhrada. Romboid 47, 2012, č. 9, s. 72–74.

Peter Macsovszky: Mykať kostlivcami

Michal Jareš: Skoro všetci sú už v Mexiku... Pravda 24. 4. 2011, přístupné zde.

Radek Fridrich: Krooa krooa

Michal Habaj: Crow Krówki. Romboid 47, 2012, č. 9, s. 69–72.

Eva Luka: Havranjel

Michal Jareš: Z rozvalin, z bolesti. Romboid 47, 2012, č. 5–6, s. 73–75.

Iva Málková: V rozjatrenom stave. Pravda 29. 9. 2012, s. 34, přístupné zde.

Dagmar Mocná: Záludný svět Povídek malostranských

Vladimír Barborík: Dagmar Mocná: Záludný svět Povídek malostranských. Slovenská literatúra 59, 2012, č. 4, s. 348–351.

Ivana Taranenková: Sprítomnená sugescia klasiky. Romboid 47, 2012, č. 9, s. 75–77.

 

12. setkání, 2013:

Liptovský Mikuláš (11.–13. 9.)

Próza:

Zuzana Brabcová: Stropy (Druhé město 2012)

Víťo Staviarsky: Kale topánky (Marenčin PT, 2012)

Poezie:

Milan Kozelka: Semeniště zmrdů / Teteliště zmrdů (JT's nakladatelství 2012)

Michal Habaj: Michal Habaj (Ars Poetica, 2012)

Věda:

Pavel Janoušek: Černá kočka aneb Subjekt znalce… (Academia, 2012)

Jozef Tancer: Neviditeľné mesto. Prešporok/Bratislava v cestopisnej literatúre. (Kalligram, 2013)

***

Zuzana Brabcová: Stropy

Vladimír Barborík: Zuzana Brabcová: Stropy. Vlna 2014, č. 57, s. 81–83.

Jana Pácalová: Iluzionistka. Romboid 48, 2013, č. 8, s. 82–83.

Víťo Staviarsky: Kale topánky

Lubomír Machala: Neoneoromantické pohádky o Romech pro gadže. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000. II zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 13.–14. novembra 2013 na FF PU v Prešove. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2014, s. 64–67.

Michal Jareš: Rozprávanie spestrujúce svet. Pravda 16. 10. 2012, přístupné zde.

Milan Kozelka: Semeniště zmrdů / Teteliště zmrdů

Vladimír Barborík: Politická nekorektnosť. Aktuálna podoba angažovanosti. Romboid 48, 2013, č. 8, s. 56–61.

Radoslav Passia: Kto unesie Ing. Kalouska? Romboid 48, 2013, č. 8, s. 56–61.

Michal Habaj: Michal Habaj

Michal Jareš: Být sám sobě šaškem. Romboid 48, 2013, č. 8, s. 62–64.

Pavel Janoušek: Černá kočka aneb Subjekt znalce…

Karol Csiba: Pavel Janoušek: Černá kočka aneb subjekt znalce v myšlení a jeho komunikační strategie. Slovenská literatúra 60, 2013, č. 5, s. 434–437.

Ivana Taranenková: Profesijné vyznanie metodologického staromilca. Česká literatura 62, 2014, č. 2, s. 303–307.

 

13. setkání, 2014:

Uherské Hradiště (10.12. 9.)

Próza:

Ludvík Němec: Láska na cizím hrobě (Druhé město, 2013)

Svetlana Žuchová: Obrazy zo života M. (Marenčin PT, 2013)

Poezie:

Bohdan Chlíbec: Zimní dvůr (Druhé město, 2013)

Marcela Veselková: Identity (Aspekt, 2013)

Věda:

Jiří Koten: Jak se fikce dělá slovy (Host, 2013)

Jaroslav Šrank: Individualizovaná literatura (Cathedra, 2013)

 

14. setkání, 2015

Košice (16.18. 9.)

Próza:

Emil Hakl: Hovězí kostky (Argo, 2014)

Richard Pupala: Návštevy (Marenčin PT, 2014)

Poezie:

Jakub Chrobák: Jak prázdné kolo, po ráfku (Malina, 2014)

Peter Šulej: Nódy (Vlna / Drewo a srd, 2014)

Věda:

Petr Hrtánek: Literární apokryfy v novější české próze. Hledání architextu (Host, 2014)

Radoslav Passia: Na hranici. Slovenská literatura a východoslovenský hraničný areál (Modrý Peter, 2014) 

***

Ludvík Němec: Láska na cizím hrobě

Vladimír Barborík: „It’s only rock’n’roll“ – je to len literatúra. Romboid 49, 2014, č. 9–10, s. 110–112.

Bohdan Chlíbec: Zimní dvůr

Michal Habaj: Podstata a zmysel Zimného dvora. Romboid 49, 2014, č. 9–10, s. 44–48.

Radoslav Passia: Metafora rozkladajúceho sa sveta. Romboid 49, 2014, č. 9–10, s. 44–48.

Jiří Koten: Jak se fikce dělá slovy

Jana Pácalová: Cisár je nahý. Romboid 49, 2014, č. 8, s. 73–75.

Ivana Taranenková: Jiří Koten: Jak se dělá fikce slovy. Slovenská literatúra 62, 2015, č. 2, s. 152–155.

 

Zprávy o workshopech:

Jana Pácalová: Slovenská a česká literatúra deväťdesiatych rokov 20. storočia. Slovenská literatúra 49, 2002, č. 4, s. 349–351.

Ľubica Somolayová: Budmerice. Zpráva o setkání. Slovenská literatúra 50, 2003, č. 6, s. 519–520.

Jana Pácalová: Reflexie najnovšej českej a slovenskej literatúry. Slovenská literatúra 51, 2004, č. 2, s. 166–168.

Zuzana Ferusová: Stretnutie o súčasnej českej a slovenskej literatúre. Slovenská literatúra 52, 2005, č. 6, s. 471–472.

Karol Csiba: Česko-slovenské konfrontácie VI. Slovenská literatúra 54, 2007, č. 5, s. 412–415.

Radoslav Passia: Česko-slovenské konfrontácie VII. Slovenská literatúra 55, 2008, č. 5, s. 403–404.

Radoslav Passia: Slovensko-české konfrontácie VIII. Slovenská literatúra 56, 2009, č. 5–6, s. 507–508.

Lubomír Machala: Malá bilance česko-slovenských (literárněvědných) konfrontací. Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 4, s. 79–80.