Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

Oddělení si klade za cíl zkoumat středověké a raně novověké písemnictví na českém území, s důrazem na jeho jazykovou, kulturní a náboženskou pluralitu. S ohledem na specifika starší literatury jsou předmětem zkoumání rovněž proměny textů při jejich vstupu do českých zemí z jiných jazykových a kulturních sfér, i při přechodu mezi médii (zejména rukopisem a tiskem).

V současnosti si členové oddělení, založeného na počátku roku 2011, připravují svými výzkumnými tématy půdu pro výkladový slovník děl starší literatury a následný syntetický pohled na nejstarší období českých literárních dějin.

S ohledem na šíři předmětu své činnosti vytváří oddělení prostor pro soustavnou mezioborovou diskusi domácích i zahraničních odborníků (pořádání mezinárodních konferencí a realizace meziústavních projektů). Prostřednictvím odborných přednášek (pravidelný cyklus věnovaný starší literatuře tzv. Staročeský dýchánek), výstav, rozhlasových pořadů a přípravou edic (Hájkova Kronika česká, jezuitské a raně novověké drama, ediční řada Česká knižnice) se oddělení starší literatury snaží oslovit také širší veřejnost. Jeho pracovníci jsou rovněž zapojeni do výuky na vysokých školách (Filozofická fakulta UK, Filozofická fakulta UP).

 

Týmové projekty

Od roku 2013 pořádají členové oddělení minimálně jednu odbornou konferenci ročně. Během těchto setkávání se snažíme reflektovat a inovativně uchopit aktuální témata, která rezonují i v širším společenském kontextu (výročí, edice pramenů a literárních textů), a závěry těchto setkávání rovněž publikovat. Naše výzkumná témata pravidelně představujeme širší veřejnosti formou výstav, jejichž panely uzpůsobené k tisku jsou volně k dispozici v edici „Literatura ke stažení“.  

V roce 2013 tak byla uspořádána výstava a mezinárodní konference „Na okraj Kroniky české“, která se konala při příležitosti 460. výročí úmrtí Václava Hájka z Libočan (1553). V rámci konference byla prezentována první moderní edice Kroniky české, kterou připravil člen oddělení Jan Linka. Výstupem setkání byla kolektivní monografie Studia Hageciana I. (2015). Na hájkovské bádání pak navázala v roce 2017 konference „Václav Hájek z Libočan na Tetíně“.

V roce 2015 se členové Oddělení starší literatury podíleli na přípravě 5. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, zejména uspořádáním sekce nazvané „Ktož jsú boží bojovníci. Jan Hus – husitství – husitské války“, která připomněla 600. výročí upálení M. Jana Husa. Výsledkem kongresového setkání byl vedle výstavy sborník Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu (2016).

Rok 2016 se nesl v duchu oslav 700. výročí narození Karla IV. Členové oddělení proto zaměřili celoroční cyklus přednášek pro veřejnost na kulturu a písemnictví lucemburské doby. Jedním z hlavních výstupů, na němž se oddělení podílelo, byla příprava konference „Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz“, která se konala v rámci programu Strategie AV 21 (Evropa a stát. Mezi barbarstvím a civilizací; ve spolupráci s dalšími pracovišti AV ČR - Ústav dějin umění, Slovanský ústav, Ústav pro jazyk český a Etnologický ústav). Také toto mezioborové setkání bylo završeno reprezentativní publikací Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text – obraz (2017). V návaznosti na konferenci byla již tradičně uvedena výstava, a to na téma Četba dětí Otce vlasti. Vedle těchto aktivit připravili členové oddělení a další badatelé pod vedením Matouše Jalušky cyklus rozhlasových pořadů, který byl zároveň publikován v knižní podobě – Eseje o poezii a době Karla IV. (2017).

Minulý rok 2017 byla vedle již zmíněné hájkovské konference připravena hned dvě mezinárodní setkání. Jednak byla ve spolupráci s Ústavem slovenskej literatury SAV zorganizována vědecká konference „Kázne a reči“, která byla součástí prvního Mezinárodního sympózia literárněvědné slovakistiky. Kolektivní monografie reflektující středověkou a raněnovověkou homiletiku ve střední Evropě bude publikována na přelomu roku 2018/2019. Druhou významnou akcí byla konference "Vzorové drama raného novověku", kterou uspořádaly několik akademických pracovišť u příležitosti 300. výročí úmrtí jezuitského dramatika Karla Kolčavy. Členové oddělení si rovněž připomněli 500. výročí evropské reformace cyklem pořadů o Martinu Lutherovi na ČRo 3 Vltava, které sestavil Matouš Jaluška a které budou publikovány v knižní podobě.

 

Individuální projekty

  • Jezuitské školské hry z českých zemí určené gramatikálním třídám (M. Jacková)

  • Podoby prostoru v Tristramovi a Izaldě a jiných dvorských textech české provenience (M. Jaluška)

  • Recepce Hájkovy kroniky v okruhu jezuity Jiřího Fera-Plachého (J. Linka)

  • Předmluvy v jazykově českých tiscích druhé poloviny 16. století (J. Pišna)

  • Život Krista Pána ve vztahu k Meditationes Vitae Christi (V. Rejzlová)

  • Contra Iudaeos – List rabi Samuele rabi Izákovi: literárně-historická analýza (D.Soukup)

 

Členové oddělení: