Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

Oddělení bibliografické a archivní spravuje, rozšiřuje, doplňuje a zpřístupňuje následující soubory bibliografických dat nebo archivní sbírky.

 

Bibliografie české literární vědy

Literárněvědná bibliografie zachycuje v několika navazujících fondech celou českou literaturu nové doby, od raného obrození dodnes.

Retrospektivní bibliografie (do roku 1945)

Období 1770–1945 (1948) pokrývá retrospektivní bibliografická kartotéka, která obsahuje přibližně 1,7 milionu anotovaných záznamů z literárních a kulturních časopisů vycházejících na českém, moravském a slezském území v češtině i němčině (přibližně 500 periodických titulů). Excerpta obsahují kromě ohlasů na českou literární produkci daného období také primární díla (časopisecké příspěvky autorů a překladatelů), recenze zahraniční literatury, odkazy na fotografie a vyobrazení českých spisovatelů v tisku, věcné (tj. nepersonální) odkazy a příspěvky publikované pod pseudonymy a šiframi dosud neidentifikovaných autorů. V letech 20102011 byla tato kartotéka v rámci grantu MŠMT č. VZ09004 zpřístupněna v naskenované podobě v systému RETROBI, který umožňuje řadu pokročilých uživatelských funkcí (fulltextové vyhledávání v OCR přepisech lístků, uživatelskou editaci textových dat, export libovolné rešerše v několika formátech atp.). Věcná část Retrospektivní bibliografie (více než 90 tisíc záznamů) byla v minulosti přepisována do elektronické bibliografické databáze. Přepis však byl dokončen jen z části, která je momentálně dostupná jako databáze RET zde.

Bibliografie české literární vědy (od roku 1945)

Bibliografie české literární vědy zachycuje bohemistickou literárněvědnou produkci od roku 1945 až do současnosti (období 19451960 je aktuálně zpracováváno v rámci projektu NAKI – DF12P01OVV011, doba řešení 2012–2015; východiskem pro období 1961–1980 jsou přepsané knižní bibliografické ročenky Česká literární věda – bohemistika, pro období od roku 1981 do současnosti je literárněvědná bibliografie zpracována již pouze elektronicky). Excerpční základnu této anotované bibliografie tvoří literárněvědné a literárněkritické publikace (původní i přeložené), odborná literatura dalších společenskovědních oborů s obsahovou vazbou k problematice literatury, předmluvy a doslovy z knih české beletrie, sborníky (vysokoškolské, vlastivědné, z konferencí), specializované literární časopisy, obecné kulturní a společenskovědní časopisy a deníky. Je pojímána jako bibliografie sekundární, a svou profilací se tedy liší od Retrospektivní bibliografie, neboť s výjimkou novin z let 1945–1960 nesleduje primární díla (beletrii, překlady beletrie, texty osobností českého písemnictví, které se netýkají šířeji vymezené literární problematiky atp.).

Biografický archiv

Biografický archiv tvoří sbírka dokumentů k osobnostem české literatury, která vzniká v ÚČL od 60. let 20. století především v rámci lexikografických prací. Obsahuje výpisky, výstřižky a životopisné podklady (dotazníky, korespondenci apod.). Po roce 1990 se průběžně doplňuje vlastní excerpcí a údaje jsou ověřovány v archivech, na matrikách atp. Z archivních složek je budována biografická databáze českých literárních osobností CLO, kde jsou uváděna základní životopisná data, pseudonymy, šifry a obory působnosti. Tato databáze začala být v letech 20042008 v rámci grantového projektu MŠMT č. 1N04172 převáděna do elektronické podoby. V jejím on-line zpřístupňování a dalším doplňování se pokračuje i v následujících letech; v letech 20092011 pak za podpory grantového projektu MŠMT č. VZ09001. V závěru roku 2014 bylo v této bázi podchyceno bezmála 40 000 osob.

Staročeská sbírka

Staročeská sbírka obsahuje soubor mikrofilmů a fotokopií staročeských rukopisů a tisků z našich i zahraničních fondů (více než 163 tisíc polí mikrofilmů a více než 155 tisíc fotokopií). Od poloviny 90. let 20. století je zakonzervována a využívána jako (často unikátní) studijní zdroj pro ústavní úkoly i pro externí badatele včetně zahraničních.

 

Grantové projekty

Řešené:

Bibliografie české literární vědy 19451960.  Metodické aspekty článkové bibliografie  a jejich aplikace v praxi (Ministerstvo kultury ČR, program NAKI, kód DF12P01OVV011, doba řešení 20122015).

Náplní tohoto projektu aplikovaného výstupu je zpracování článkové bibliografie české literární vědy pro období 19451960, které jako jediné zůstávalo v ústavních zdrojích nepodchyceno. Celkem je plánována excerpce cca 130 titulů časopisů a deníků. Nová excerpce je průběžně zveřejňována zde). Na základě této excerpce a dalších zkušeností ÚČL se zpracováním a vedením článkově bibliografických databází vznikne zároveň metodika zpracování oborové článkové bibliografie, která by se pokusila sumarizovat postupy excerpce a zpracování článkové bibliografie jak s důrazem na oborová specifika literárněvědného materiálu, tak s obecným přesahem k možnostem zpracování článkové bibliografie vůbec. Druhá proponovaná metodika vzniklá nad touto excerpcí by se měla systematicky věnovat dosud opomíjené problematice šifer a dešifrací.

Ukončené:

Digitalizace lístkového katalogu Retrospektivní bibliografie české literární vědy (17751945) (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, program INFOZ, kód VZ09004, doba řešení 2009-2011)

V rámci tohoto projektu byla kompletně zdigitalizována lístková kartotéka Retrospektivní článková bibliografie české literatury 17751945. Digitalizované lístky byly obohaceny o OCR přepisy a následně zpřístupněny ve speciální webové aplikaci s řadou nadstavbových funkcí pro komfortní badatelskou práci s nimi. Vzniklá webová aplikace RETROBI je k dispozici zde.

 

Pracovníci oddělení: