Milan Hlinomaz, 1959-

ocenění:

2004 Cena Bohumila Polana, čestné uznání. Klášter premonstrátů Teplá. Karlovy Vary: Státní okresní archiv, 2003